'Αλλες   Σχολές

kratiko odio thessalonikis

Απολυτήριες

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ - Πτυχιακές Εξετάσεις
Μια αργή Δοξολογία
Έναν Πολυέλαιο
Χερουβικό Θ.Φωκαέα
Κοινωνικό Κυριακών Ιωάννου Πρωτοψάλτου
Αργό Ιδιόμελο Μ.Τεσσαρακοστής Ιακώβου
Πρωτοψάλτου
«Τον Δεσπότην και Αρχιερέαν» Ιωάννου Κουκουζέλη
«Ήδη Βάπτεται Κάλαμος» Ιακώβου Πρωτοψάλτου
«Αναστάσεως ημέρα» Χρυσάφου του Νέου
Έναν στίχο από το αργό «Θεοτόκε Παρθένε» του Πέτρου Μπερεκέτη.
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ - Διπλωματικές Εξετάσεις
Δοξαστικό Πολυελαίου «Δούλοι Κύριον» του Πέτρου Λαμπαδαρίου
Χερουβικό Κων/νου Πρωτοψάλτου
Καλοφωνικός Ε ιρμός «΄Ανωθεν οι Προφήται» Ιωάννου Κουκουζέλη
από τη συλλογή Γρηγορίου Πρωτοψάλτου
Κράτημα από τη συλλογή Γρηγορίου Πρωτοψάλτου
Στίχος από τα Μέγιστα Ανοιξαντάρια Ιωάννου Κουκουζέλη
Κοινωνικό Δεσποτικών - θεομητορικών εορτών
Εωθινό ή Θεοτοκίο του Ιακώβου Πρωτοψάλτου
Δοξαστικό του Ενιαυτού του Πέτρου Λαμπαδαρίου
Τροπάριο της Κασσιανής του Πέτρου Λαμπαδαρίου σε αργό μέλος

Βυζαντινή
facebook

 

copyright ©2015 - Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης - All Rights Reserved